Ferenc pápa Urbi et Orbi üzenete: Békét a gyermekeknek ezen a kivételes napon, amikor Isten gyermekké lesz

Ferenc pápa Urbi et Orbi üzenete: Békét a gyermekeknek ezen a kivételes napon, amikor Isten gyermekké lesz

A Szentatya karácsony napján, vasárnap délben a Szent Péter bazilika központi loggiájáról köszöntötte a teret megtöltő rómaiakat és zarándokokat. Kedves Testvéreim, boldog Karácsonyt! – kezdte olasz nyelvű beszédét a pápa, melyet Róma Városának, az Urbs-nak és az egész földkerekségnek, az Orbis-nak üzent. A Szentatya üzenetében az isteni hatalmából kiüresedett, emberré lett isteni szeretet jegyében tekintett a földkerekség veszélyeztetett pontjaira, ahol a Karácsony örömét és békéjét veszély fenyegeti.

A világot teremtő szeretet hatalma szolgálat, mely megteremti Isten Országát  

Az egyház ma újraéli Szűz Mária, Szent József és a betlehemi pásztorok ámulatát, akik a megszületett és jászolban fekvő Gyermeket szemlélik: ő Jézus, az Üdvözítő. Ezen a fényességes napon visszhangzik a prófétai üzenet: „Gyermek született nékünk, fiú adatott nékünk. A fejedelemség az ő vállán. S ez lesz az ő neve: Csodálatos Tanácsadó, Hatalmas Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme” (Iz 9,5).

A Gyermek hatalma újraszüli az életet…

Ennek a Gyermeknek, Isten és Mária Fiának a hatalma nem evilági hatalom, mely az erőn és a gazdagságon alapul; a szeretet hatalma az övé. Az a hatalom, amely megteremtette az eget és a földet, amely életet ad minden teremtménynek: az ásványoknak, a növényeknek, az állatoknak; az a hatalom, amely vonzza a férfit és a nőt, s egy testté, egyetlen létté teszi őket; az a hatalom, amely újraszüli az életet, amely megbocsátja a vétkeket, kiengeszteli az ellenségeket, a rosszat pedig jóvá alakítja át. Ez Isten hatalma. Jézus Krisztust ez a szeretet-hatalom vitte arra, hogy levetkezze dicsőségét és emberré legyen; s ez fogja elvezetni őt életének a kereszten való odaajándékozásáig s a halottak közül való feltámadásáig. A szolgálat hatalma ez, amely létrehozza a világban Isten Országát, ami az igazságosság és a béke országa.

Isten békeüzenete el akar jutni a világ minden népéhez

Ezért kíséri Jézus születését az angyalok éneke, akik hirdetik: „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön az embernek, akit ő szeret” (Lk 2,14). Ez az üzenet ma bejárja a földet s el akar jutni minden néphez, különösen azokhoz, akiket háború és kegyetlen összetűzések sújtanak, s akik még jobban átérzik a béke utáni vágyat.

Segítséget és támogatást a végsőkig kimerült Aleppónak

Béke a férfiaknak és a nőknek a meggyötört Szíriában, ahol túl sok vért ontottak már ki. Különösen Aleppo városában, amely az elmúlt hetekben az egyik legádázabb csata színhelye volt, minden korábbinál sürgetőbb, hogy biztosítsák a segítségnyújtást és a támogatást a végsőkig kimerült polgári lakosságnak, tiszteletben tartva a humanitárius jogokat. Ideje, hogy végleg elhallgassanak a fegyverek, és a nemzetközi közösség aktívan együttműködjön, hogy elérjék a tárgyalásokon alapuló megoldást, és helyreállítsák a polgári együttélést az országban.

Izraeliek és palesztinok a gyűlölet és bosszú helyett a jövő közös építésén fáradozzanak

Békét a szeretett Szentföld asszonyainak és férfijainak. Isten kiválasztotta és különösen szereti ezt a földet. Legyen meg a bátorság és az eltökéltség az izraeliekben és a palesztinokban, hogy megírják a történelem egy új lapját, ahol a gyűlölet és a bosszú átadja helyét a jövő közös felépítésére irányuló akaratnak, mely a kölcsönös megértésen és harmónián alapul. Találják meg újra az egységet és az egyetértést Irakban, Líbiában és Jemenben, ahol a lakosság háborútól és féktelen terrorcselekményektől szenved.

Békét Afrikának a fundamentalista terrorizmus ellenében

Békét a férfiaknak és nőknek, akik Afrika különböző területein élnek, különösen Nigériában, ahol a fundamentalista terrorizmus még a gyermekeket is felhasználja arra, hogy félelmet és halált váltson ki. Békét Dél-Szudánban és a Kongói Demokratikus Köztársaságban, hogy begyógyuljanak a megoszlások, és minden jóakaratú ember együttműködjön a fejlődés és a megosztás útján való elindulásban, az összetűzés logikájával szemben a párbeszéd kultúráját részesítve előnyben. Békét mindazon nőknek és férfiaknak, akik még mindig elszenvedik a kelet-ukrajnai konfliktus következményeit, ahol sürgős szükség van a közös akaratra, hogy a lakosság helyzete megenyhüljön és megvalósítsák a felvállalt kötelezettségeket.

Kolumbia és Venezuela lépjen a párbeszéd útjára

Egyetértést kérünk a szeretett kolumbiai népnek, amely azt a célt tűzte ki maga elé, hogy bejárja a párbeszéd és a kiengesztelődés új és bátor útját. Ez a bátorság adjon erőt a szeretett Venezuelának is, hogy megtegye a szükséges lépéseket a jelen széthúzások megszüntetésére s az egész lakosság számára reményteljes jövő közös felépítésére.

Myanmar tegyen erőfeszítéseket a békés együttélésért,  Koreai-félsziget küzdje le a térséget átjáró feszültségeket

Békét mindazoknak, akik különböző helyeken, szenvedéssel néznek szembe a szüntelen veszély és a nem múló igazságtalanság okán. Myanmar-nak legyen képes megszilárdítani erőfeszítéseit, hogy a békés együttélést részesítse előnyben, és a nemzetközi közösség segítségével megadja a szükséges védelmet és humanitárius segítséget mindazoknak, akik súlyos és sürgető szükséghelyzetben vannak. A Koreai-félszigeten az együttműködés megújított szellemében küzdjék le a térséget átjáró feszültségeket.

Békét a terrorcselekmények, a természeti csapások kárvallottjainak

Békét mindazoknak, aki a fékevesztett terrorcselekmények okán elvesztett egy számára kedves embert. Ezek a cselekmények félelmet és halált hintettek el számos ország és város szívében. Békét – nem szavakban, hanem tettekben és konkrét módon – elhagyott és kirekesztett testvéreinknek, mindazoknak, akik éheznek, s azoknak, akik az erőszak áldozatai. Békét a menekülteknek, a migránsoknak, mindazoknak, akik napjainkban az emberkereskedelem tárgyai. Békét a népeknek, akik kevesek gazdasági becsvágya és a pénzi-istenség zsugori kapzsisága miatt szenvednek, ami rabszolgaságot eredményez. Békét mindazoknak, akik társadalmi és gazdasági csapásoktól szenvednek, és akik a földrengések vagy más természeti csapások következményeit szenvedik el.

Békét a gyermekeknek ezen a kivételes napon, amikor Isten gyermekké lesz

Békét a gyermekeknek ezen a kivételes napon, amikor Isten gyermekké lesz, különösen azoknak, akiknek nem osztályrésze a gyermeki öröm az éhség, a háborúk és a felnőttek önzése okán. Békét a földön minden jóakaratú embernek, aki azon dolgozik nap mint nap, csöndben és türelemmel, a családjában vagy a társadalomban, hogy emberibb és igazságosabb világot építsen, és akinek meggyőződése, hogy csakis a béke jelenti egy mindenki számára bőséges jövendő lehetőségének a zálogát. Kedves Testvéreim! „Gyermek született nékünk, fiú adatott nékünk”: ő a „Béke Fejedelme”. Fogadjuk be őt!

Ferenc pápa ünnepélyes Urbi et Orbi áldása

Ferenc pápa karácsonyi üzenet után ünnepélyes Urbi et Orbi áldást adott:   A szent apostoloknak, Péternek és Pálnak, akik hatalmában és tekintélyében bízunk, járjanak közben értünk az Úrnál! A Boldogságos mindenkor Szűz Mária, Szent Mihály arkangyal, Keresztelő Szent János és Szent Péter és Pál apostolok és az összes szentek érdemeiért és közbenjárására irgalmazzon nektek a mindenható Isten, bocsássa meg bűneiteket, és vezessen el Jézus Krisztus az örök életre! Minden bűneitek elengedését és feloldozását, a bűnbánat méltó gyümölcseit és lehetőségét, a megtérésre kész szívet életetek megjobbítását, a Szentlélek vigasztaló kegyelmét, s végül a jó cselekedetekben való végső állhatatosságot adja meg nektek a mindenható és irgalmas Isten! És a mindenható Istennek: az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindenkor! Ámen

A Szentatya karácsonyi jókívánságai

Az áldás után a Szentatya jókívánságait fejezte ki a téren lévő sokaságnak és világszerte a médiumok által őt követőknek: Nektek, testvéreim, akik a világ minden részéről egybegyűltetek ezen a téren, és mindazoknak, akik a különböző országokban rádión, televízión és már kommunikációs eszközökön keresztül kapcsolódtatok hozzánk, szívből nyújtom át jókívánságaimat. Ma mindannyian arra nyertünk meghívást, hogy szemléljük a Kisded Jézust, aki újra megajándékoz a reménnyel minden embert a föld színén. Kegyelme segítségével adjunk hangot és adjunk testet ennek a reménynek, tanúságot téve a szolidaritásról és a békéről. Boldog Karácsonyt mindenkinek!

(A pápa karácsonyi üzentének a szövegét Török Csaba atya, a Magyar Televízió katolikus referense fordította)

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: AP