Interjú Molnár Tamással, a Pozsonyi Főegyházmegye ifjúságának képviselőjével

Interjú Molnár Tamással, a Pozsonyi Főegyházmegye ifjúságának képviselőjével

Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek- metropolita a Pozsonyi Főegyházmegye Ifjúsági Bizottságának tagjává nevezte ki Molnár Tamást. A pozsonyi magyar lelkipásztort Méry János kérdezte új kinevezésről, feladatairól.

Ahogy arról hírt adtunk, Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek-metropolita október 24-én kelt határozatában a Pozsonyi Főegyházmegye Ifjúsági Bizottságának tagjává nevezte ki Molnár Tamás pozsonyi magyar lelkipásztort, az érsekség helyettes bírósági helynökét, megbízva őt a főegyházmegye magyar ifjúsági pasztorációjának koordinálásával és képviseletével.

Az Ifjúsági Bizottságban minden esperesi kerület képviselve van egy lelkiatya által. A főpásztor eddig is odafigyelt arra, hogy a túlnyomórészt magyar anyanyelvű hívekből álló somorjai esperességben magyar lelkiatya képviselje az ifjúsági pasztoráció ügyét, azonban újdonságnak számít, hogy külön feladatkör létesült az érsekség egész területén élő vagy tanuló magyar ifjúság lelkiéletének ápolására, programjainak összhangba hozására, a hatékonyabb együttműködésre és a magyar ifjúság képviseletére.

– Tudod már, hogy mi lesz a dolgod pontosan ebben az új pozícióban?

– A szóban forgó új feladatkör a többi lelkipásztori, valamint az egyházbírósági tevékenység mellett lényegében kiszélesíti az ifjúsági pasztorációban való aktív részvételemet. Eddig is alkalmam volt pozsonyi magyar lelkipásztorként foglalkozni az ifjúsággal, hiszen mind a helyi, mind a Pozsonyban tanuló magyar fiatalokkal rendszeresen találkozom, egyetemista esteket tartunk, közös táborokat szervezünk, bevonom őket a pozsonyi magyar közösség mindennapjaiba. Ám ily módon alkalmam lesz az egyházmegye területén élő más fiatalokat is meghívni rendezvényeinkre, összhangba hozni a különböző helyszíneken megrendezésre kerülő eseményeket. Továbbá képviselni fogom az egyházmegye magyar ifjúsági közösségeit és érdekeiket az Ifjúsági Bizottságban.

– Meglepett a kinevezés, vagy számítottál rá?

– A Pozsonyi Főegyházmegye Ifjúsági Bizottságának vezetője, Jozef Pajerský atya már előzetesen beszélt velem arról, hogy szeretné, ha e bizottságban lenne egy személy, aki az egyházmegye területén élő vagy itt tanuló magyar ifjúságot képviseli, illetve programjaikat koordinálja. Ez az igény főként a nyári krakkói ifjúsági világtalálkozón való részvétel megszervezése kapcsán mutatkozott meg. Szükség volt a magyarok által is lakott egyes szlovákiai egyházmegyékben az együttműködésen és összefogáson alapuló szervezésre, melynek eredményeként százhúsz magyar fiatal, kispap, szerzetesnővér és lelkiatya zarándokolt együtt Szlovákiából Lengyelországba. Ám az öt egyházmegyét egybefogó közös szervezés keretén belül nagyon fontos volt az adott egyházmegyéken belüli szervező munka is. Ennek során tudatosult, hogy a koordinált szervezésre az egyes egyházmegyéken belül más nagyobb rendezvények alkalmával is, valamint az egész évet átfogó kisebb programokat illetően is szükség van, ezáltal könnyebb az egyházmegyék közti együttműködés is. Ennek fényében Pajerský atya egyeztetett Stanislav Zvolenský érsek atyával, aki úgy döntött, megbíz ezzel a feladattal a Pozsonyi Főegyházmegyében. Mielőtt írásba adta a határozatot a kinevezésről, már beszéltünk róla.

– Milyen feladatkörei vannak egyébként a Pozsonyi Főegyházmegye Ifjúsági Bizottságának?

– Ez a bizottság igyekszik az ifjúságot aktívabban bevonni az egyház életébe. Sok kezdeményezés a fővárosban működik, sőt, a központi iroda is itt található. Viszont a Pozsonyi Főegyházmegye minden esperesi kerületét képviseli a bizottságban egy kinevezett lelkiatya, aki az adott esperességen belüli igényeket, lehetőségéket, ötleteket és észrevételeket kíséri figyelemmel, s továbbítja azokat, valamint a többi lelkipásztorral együtt próbálja előmozdítani az ifjúságpasztoráció mind gyümölcsözőbb működését.

Az Ifjúsági Bizottság 2009 óta animátorképző tanfolyamokat szervez 16–30 év közöttiek részvételével, hogy minél több olyan fiatal működhessen saját plébániaközösségében, akik hiteles keresztény magatartással, de rendszerezett hittani, nevelői, közösségépítői ismeretekkel is jó példával járnak elöl kortársaik körében, keresztény szellemben foglalkoznak a gyerekekkel, ifjúsággal – összhangban a közösség lelkiatyjával, annak vezetése alatt, segítve az ő és a hitoktatók, pedagógusok munkáját. Ezenkívül Pozsony óvárosában, a Szent Márton-székesegyházhoz közeli Káptalan utcán található Emericum épületében egy olyan központot működtet a bizottság, amely az oda betérő fiatalnak alkalmat kínál a beszélgetésre, lelki vezetésre, közös vagy egyéni imára, elmélkedésre. E helyen számos csoport, kisközösség tartja rendszeres vagy alkalmi találkozóit. A bizottság az év folyamán fesztiválokat, zarándoklatokat, lelkinapokat szervez az érdeklődő és kereső fiatalok számára.

– Hogy látod, mennyire élik meg a vallásukat a mai fiatalok?

– E kérdésre nem lehet egyértelmű választ adni. Vannak hiteles keresztény fiatalok, akik gyakorolják vallásukat, autentikus példát mutatnak, a hit és az erkölcs fényében élik életüket. Akadnak formálisan vallásos személyek, akik talán csak megszokásból mennek el a templomba – de talán ők már egyre kevesebben vannak. Vannak keresők, akik érdeklődnek, kérdéseket tesznek fel a hittel, Istennel, túlvilággal, esetleg erkölcsi normákkal kapcsolatban – s ez jó, mármint, ha az igazságra nyitottan keresik a választ, az élet értelmét, az igazi értékeket, vagy éppen kutatják a módját, hogyan tudják az élet és világ bármely területét összekapcsolni a Teremtővel, a világi tudományok ismeretanyagát is felhasználva ebben. Akadnak persze olyanok is, akik nem hallgatnak lelkiismeretük szavára, akiknek eltorzult a lelkiismerete, vagy szándékosan nem akarnak hitbeli kérdésekkel foglalkozni. Mintha magukat is becsapnák. Talán mert a környezetükben a többség is ugyanígy tesz, talán tudatlanságból, az ismeretek vagy a jó példa hiánya miatt.

De mégis, mindenekelőtt örömömet szeretném kifejezni, hogy nagyon sok fiatal jár elöl az igazán szép lelki élet példájával: imádkoznak, olykor együtt is, olvassák a Szentírást, rendszeresen részt vesznek a szentmisén, rendszeresen és őszintén elvégzik a szentgyónást, segítenek közösségeikben, gyerekekkel foglalkoznak, tisztelettel vannak az idősek iránt, énekeikkel dicsőítik Istent, becsületesek saját szakmájukban, fontosnak tartják az állapotbeli tisztaság erényét, egyszerűen keresztényként élnek ott, ahol épp vannak. Az ő példájuk kortársaiknak is segítségére lehet.

– Mik a terveid az új pozícióban?

– Először is szeretném feltérképezni az egyes egyházközségeket: hol mi a helyzet az ifjúságpasztoráció terén, hol működik kisközösség, cserkészet, énekkar. Szeretném felmérni, hol mennyien készülnek a bérmálkozásra, és mennyien maradnak élő kapcsolatban a helyi egyházközséggel a bérmálás után, továbbá, hogy mennyien járnak ministrálni, vagy milyen más sajátos ifjúsági kezdeményezés gazdagítja az adott közösség életét. A közeljövőben szeretnék kialakítani egy szervező csoportot különféle magyar plébániák fiataljaiból – velük munkánk elején létrehoznánk egy honlapot, amelyre felkerülne egy eseménynaptár is, s e csoport segítségével a személyes találkozásokat is előmozdítanánk. Szeretném, ha az egyházmegye területén működő ifjúsági kisközösségek megismerhetnék egymást, részt vehetnének egymás programjain. Emellett azt is fontosnak tartom, hogy azok a fiatalok is eljuthassanak lelki életüket gazdagító programokra, akik olyan helyeken élnek, ahol sajnos valami oknál fogna még nincs lehetőség más fiatalokkal vallásos témájú aktivitásba bekapcsolódni.

A fiatalok egymást is lelkesíthetik a jó és hiteles életpéldával. Az első konkrét programok egyike, melyet szívesen ajánlok a jegyesek, házasságra készülők, de ugyanúgy a még egyedülálló érdeklődők figyelmébe is, az a november 18-án induló Párkapcsolati Műhely. Egy hosszútávú jegyesoktatásról, hét péntek estén tartott interaktív foglalkozásáról van tulajdonképpen szó, melyet havi egy alkalommal egy magyarországi házaspár fog tartani Pozsonyban, a Korona társalgóban. December elején pedig egy háromnapos magyarságismereti kiránduláson veszünk részt. Hamarosan további meghívásokat is közzéteszünk majd.

Forrás: Somorja.sk/ Magyar Kurír

Fotó: Lambert Attila