Március 25. – Urunk megtestesülésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony

Március 25. – Urunk megtestesülésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony

 

 

20250AB Már régóta, az első századoktól ünnepli az egyház Urunk születésének hírüladását, az Annuntiatiót. Éppen 9 hónappal karácsony előtt. Népünk Gyümölcsoltó Boldogasszonynak nevezte el ezt az ünnepet, de számos kódexünkben szerepel változatos elnevezése: Mária hirdetett napja, Testfogadó Boldogasszony, Asszonyunk Szűz Máriának szeplőtelen foganatja..

 A néphagyományban ez a nap a szemzés, gyümölcsoltás napja, hiszen Szűz Mária is most fogadta méhébe Jézust. Egy XVI. századi megjegyzés szerint:”az ember ilyenkor Szűz Máriával oltja az almát..”

 Az ünnepi mise liturgiájához Padányi Bíró Márton veszprémi püspök följegyzése szerint szép régi magyar hagyomány fűződött: “Karácsony napján és a Szűz Mária napjain, főképpen pedig Gyümölcsoltó Boldogasszony, vagyis az Ige megtestesülése és fogantatása napján, a misemondó pap az isteni szolgálatban lévő több társaival együtt az oltár eleibe mégyen. Ott a legelső, legalsó grádicson éppen földig leborul, úgy imádja a megtestesült Igét, és az isteni kegyességnek ebben kinyilatkoztatott titkát ilyen alázatossággal tiszteli.”

 Az ünnep ihlette az Üdvözlégy és az Úrangyala imádságokat. Eleink Gyümölcsoltó Boldogasszony napján – a ferences atyák biztatására – ezer Üdvözlégyet imádkoztak.

 Üdvözlégy: görögül: kecharitomené szóban több van: örülj! Te Isten választottja, te boldog Leány! Isten öröme hatja át az egész teremtést. Ebből az örömből születtek a csillagok. Ez az öröm remeg az életet adó szélben; ez az öröm érleli a gyümölcsöt, a búzát, ajándékozza meg a virágokat illattal. Isten öröme ujjong a fiatalok boldogságában, a tiszta szív békéjében; ez az öröm az igazság palástja. Mert az igazságosság is akkor jelent üdvösséget, ha az örömben teljesedik be. Egyszóval: Isten öröme a teremtés és az üdvösség kezdete és egyben beteljesedése. Mária is ebben az örömben találja magát hirtelen az angyali üdvözlet hallatára.

 Kegyelemmel teljes. Nem nevén szólítja az isteni küldött a názáreti szüzet, hanem ezzel a nem mindennapi jelzővel lepi meg. Maga a név korántsem mond annyit, mint az a tény, hogy a név viselője Isten választottja, a kegyelmek birtokosa. E nélkül mit sem érne a nagy, előkelő név. Akinek azonban megadatik, hogy így szólítsák, annak neve örökre be van írva az élet könyvébe. “Lám, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék! “(Lk. 1,48.) Kevés jövendölés teljesedett be olyan tökéletesen a történelemben, mint Máriának ez a hálás felujjongása.

 Az Úr van teveled! Ennyit egyedül csak Isten képes ígérni, és csak Ő képes megadni, amit ígért. “Emmánuel”: veled az Úr, ez az ószövetségi ígéreteknek a legnagyobbika. Ezt az ígéretet kapta Ábrahámtól kezdve Mózesen át Jeremiásig az Ószövetség számos választottja. Az Újszövetség hajnalán Mária lesz az első, akiben testet ölt majd az ősi ígéret: először mint szavakba foglalt ígéret, majd valóságosan is, mint a megtestesült Ige, Aki maga a “Velünk lakó Isten” (Mt. 23,24).

 Az Úr szolgálóleánya vagyok! Így nevezi meg magát Mária a nagy öröm után, a legnagyobb kegyelmek órájában. A szolgálat bibliai kifejezés, és egyben eszménykép. Könnyű kimondani, ám kevesen valósítják meg tökéletesen. Mária nemcsak kimondta a szót, hanem egész szívét beleadta. Alighogy elhangzott ajkáról, máris futott rokonához, Erzsébethez, hogy szolgálhasson neki, ő, az Úr anyja, Keresztelő János anyjának!

 Fiat! Legyen, teljesedjenek be hát rajtam szavaid! Teljes önátadás, a gyermeki ráhagyatkozás, a tökéletes bizalom kifejezése.. Egy folytonos, nagy Igen Isten mindenegyes akaratára. Olyan maradéktalan Igen, amelyben nincs semmi a nem-ből, a tagadásokból, az engedetlen húzódzkodásból, ravasz kibúvásokból. Miként “az Isten Fia. nem volt Igen és Nem, hanem az Igen valósult meg Benne. Isten valamennyi ígérete Igenné vált” a mi Urunkban ( Kor.19-20.).

 Mária ezután következő egész élete is egyetlen nagy Igen majd az Atya minden kívánságára. Benne is valóra vált – mint Fiában – az Isten valamennyi elgondolása. Igenné lettek a régi és az új ígéretek.

 Fiat és Amen : fenséges, tömör jelentésű szavak azok ajkán, akik arra lettek kiválasztva, hogy üdvösséget közvetítsenek a világnak, ki-ki a maga módján, Istentől kapott hivatása és szerepe szerint.

kép: santiebeati.it

forrás: iskolanoverek.hu