Ne legyenek közöttetek szakadások!

Ne legyenek közöttetek szakadások!

A hét folyamán a különböző templomok más-más  felekezetű gyülekezeteinek tagjai egymásnak nyújtanak kezet, lelkipásztoraik pedig nem a saját istenházában szólnak az együtt imádkozókhoz: január 19-én megkezdődtek az egyetemes imaheti alkalmak.

Mint már hírül adtuk, vasárnaptól a székelyudvarhelyi belvárosi egyházközségek, a szentegyházi különböző felekezetűek, a felsősófalvi, parajdi, patakfalvi református gyülekezetek csatlakoztak a világimanyolcadhoz, tegnaptól a székelykeresztúri református, római katolikus és unitárius felekezetek öt napon át öt templomban tartanak ökumenikus istentiszteletet. A
liturgiát az idei esztendőre a kanadai ökumenikus csoport készítette, melynek központi témája Pál apostol korinthusbeliekhez írt első leveléből származik: „Hát részekre szakítható-e Krisztus?”.

FELEKEZETKÖZI ISTENTISZTELETEK UDVARHELY BELVÁROSI TEMPLOMAIBAN
Hétfőn a református templomban Gede Ildikó, a helyi gyülekezet lelkésze mondott előfohászt és köszöntötte az együtt imádkozókat, majd Kedei Mózes unitárius lelkész felolvasta a napra szóló igei részeket. A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium diákjai zsoltárokat énekeltek. Az ajánlott szentírási szakaszok közül Mátyás Károly római katolikus főesperes-plébános a jánosi gondolat alapján – „A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be” (Jn 1,11) – beszélt az igehirdetésben. Kérdése: Jézus közelebb volna hozzánk, ha az Ő korában éltünk volna; akkor nagyobb volna a mi hitünk? Jézust nem fogadták be saját kortársai. „Ha mi lettünk volna azok a kortársak, higgyétek el, hasonlóképpen cselekedtünk volna mi is – ebből a szempontból mi is kortársai vagyunk.” Majd néhány példát említett: le akarják taszítani arról a hegyről, amelyen városuk állt. Aztán a Főtanács elhatározta, hogy megölik. Pilátus udvarán szinte egyhangúlag ordítja a tömeg: „Keresztre vele!”. Akik viszont befogadták, Isten gyermekei lettek. Jézus elegendő nyomot hagyott maga után, hogy az emberek rátaláljanak, hogy felismerhessük Őt. Ezekre a nyomokra figyelnünk kell. Jézus a választást ma is az emberre bízza.

Azért imádkoztak az imaheti első közös istentiszteleten, hogy a dicsőség Atyja adja meg nekünk a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét: egyre jobban ismerjük meg Jézust; gyújtson lelkünkben világosságot, hogy megértsük, milyen reménységre hívott meg Ő minket, s hogy milyen gazdag és fölséges örökség, amelyet a szenteknek és nekünk, szentségre törekvőknek készített. Ma a belvárosi unitárius templomban Gede Ildikó református lelkipásztor hirdeti Isten igéjét. Szerdán a Szent Miklós-plébániatemplomban, csütörtökön pedig a református templomban az igehirdetőszolgálatvégző Kedei Mózes unitárius lelkész. Pénteken az unitárius templomban Mátyás Károly főesperes-plébánost hallgathatják, szombaton pedig Gede Ildikó református lelkész szól a Szent Miklós-hegyi plébániatemplomban. Vasárnap mindhárom felekezet a saját templomában zárja az imahetet.

TÖBB ÉVTIZEDES HAGYOMÁNY
Január harmadik hetének ökumenikus imahetét évenkénti körforgásban más-más templomban tartják a szentegyháziak. Idei helyszíne a szentkeresztbányai Jézus Szíve-plébániatemplom. Az imaheti alkalmak este 6 órakor kezdődnek. Hétfőn Szecsete László, a vendéglátó egyházközség plébánosa szolgált. Ma Simó Sándor, a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör esperese, szerdán Tóth Károly csíkszeredai evangélikus lelkész, csütörtökön Szabó Szilárd csíkszerdai baptista lelkipásztor, pénteken
Kelemen Szabolcs szentegyházi unitárius hirdeti Isten igéjét. Szombaton közös szolgálatot végez Szecsete László római katolikus plébános és Kelemen Szabolcs unitárius lelkész. Vasárnap minden felekezet saját templomában ad hálát az imahétért.
FELSŐSÓFALVI SZOLGÁLATVÉGZŐK
Hétfőn a református gyülekezet vendége volt Boros László búzásbocsárdi református lelkipászor. A további napokon is református lelkipásztorok végzik az istentiszteleti szolgálatot: ma Barabás Csaba rugonfalvi, szerdán Szász Lóránt kőrispataki, csütörtökön Sógor Géza kányádi, pénteken Fodor Mária Ildikó székelykeresztúri helyettes lelkész, szombaton Kányádi György nagygalambfalvi, vasárnap délelőtt 11 órától Juhász Zoltán, a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely
Református Kollégium lelkésze szolgál. Az imaheti istentiszteletek hétköznapokon este 6 órakor kezdődnek. A gyermekek
és ifjak hangszeres éneke, szavalatok és a gyülekezet dalárdájának műsora színesíti az együttléteket, és köszöntik a vendégeket.

IMANYOLCAD PARAJDON
A helyi református templomban vasárnap Iszlai Béla parajdi beosztott lelkész szolgálatával kezdődött az imahét. A hétköznapi istentiszteleteken minden este 6 órától református lelkipásztorok hirdetik Isten igéjét. Tegnap Fodor Mária Ildikó székelykeresztúri helyettes református lelkész, ma Szilágyi Tamás székelyabodi lelkipásztor végzi a szolgálatot.
Szerdán Gyenge János lelkipásztort, az Erdélyi Református Egyházkerület kolozsvári előadótanácsosát, csütörtökön Szabó Andor mezőmadarasi lelkipásztort, pénteken Ballai Zoltán (Kolozsvár) egyházkerületi előadótanácsost, szombaton Kelemen Zoltán mátisfalvi lelkipásztort hallgathatják.

Minden imaheti alkalom műsorral ér véget: tegnap és ma a vallásórás gyermekek, szerdán a Kicsik énekarra, csütörtökön a gyülekezet vegyes kara Korona-Szőcs Julianna vezetésével színesíti az imaheti programot. Pénteken és szombaton a helyi IKE mutatkozik be. Február 26-án úrvacsoraosztással ér véget a parajdi református gyülekezet imahete. Igét hirdet Berde László
székelyudvarhelyi ny. református lelkipásztor.

Forrás: romkat.ro

Írjon választ

Az email címe nem lesz publikálva. A kőtelező mezők ki vannak jelölve *

*

tizenhat − tíz =