P. Lombardi tájékoztatója a konzisztóriumról: két új kongregáció terve

P. Lombardi tájékoztatója a konzisztóriumról: két új kongregáció terve

Csütörtökön délben P. Federico Lombardi szentszéki szóvivő tájékoztatást tartott a bíborosi konzisztórium délelőtti üléséről. Kiemelte, hogy a bíborosok – a római kúria reformjával foglalkozó C-9 testület felvetése nyomán – megvitatták többek között két új kongregáció felállításának a lehetőségét, amelyek a „Világiak, a Család és az Élet Kongregációja”, valamint a „Karitász, az Igazságosság és a Béke Kongregációja” lenne. A kúria reformjának nincs még közelebbi időponthoz kötött határideje, jóllehet Ferenc pápa rögtön megválasztása után bejelentette szándékát a kúria megreformálására.

A szóvivő elmondta, hogy lassan teljessé válik a konzisztóriumra érkezett bíborosok száma. Mint ismeretes nemcsak a választó, hanem az összes bíboros meghívást kapott a konzisztóriumra, akik közül csütörtökön már 165-en részt vettek a tanácskozásokon. 25 kardinális idős kora és betegsége miatt jelezte a távolmaradását.

Ferenc pápa a nyitó beszédében hangsúlyozta, hogy nagyobb harmónia és hatékonyabb együttműködés szükséges az egyes dikasztériumok és hivatalok között. Ehhez társul annak az igénye, hogy a kúria átláthatóan működjék, valamint valódi szinodalitás és kollegialitás jöjjön létre. A kúria reformjai nem öncélúak, hanem a kitűzött célok elérésének az eszközei. Korántsem könnyű vállalkozásról van szó, melynek megvalósítása hosszabb időt igényel.

A C-9 csoport vezetője, Maradiaga hondurasi bíboros beszámolt a kúria reformja mellett érintett egyéb témákról is, mint a szinódus szabályozása, a család szinódus előkészületei, a kiskorúak védelme, a vatikáni pénzintézetek gazdasági kérdései és végül a vatikáni médiumokat, így a Vatikáni Rádió tevékenységét is vizsgáló bizottság jelentései. Ebből világosan lehet látni – hangsúlyozta P. Lombardi – hogy a C-9 testület nem csak kizárólag a kúria reformjával foglalkozik. A testület egyébként eddig mintegy 100 hozzászólást és javaslatot kapott a kúria reformjához.

Marcello Semeraro szinódusi püspök titkár felszólalásában a kúrai reformjának teológiai-egyházi szempontjait fejtette és bejelentett konkrét reform-elképzeléseket is. Ezek ugyanis nem csak szervezeti és hatékonysági szempontból fontosak, hanem az egyház lényegi küldetését érintik. Ebben az összefüggésben említette a római kúria és a püspökkari konferenciák kapcsolatát. Utalt a római kúria intézményrendszerének egyszerűsítésére és racionalizálására. Ezen feladatok között említette meg a pápai tanácsok kongregációvá tömörítését illetve kibővítését. Ha a jelenkor egyik legnagyobb kérdése a család, akkor ez jelenjen meg intézményi szinten is, hasonlóképpen a püspökök és papok kérdéseit intéző kongregációkhoz, legyen nekik is, a világiaknak, a családnak és az élet védelmének egy állandó fóruma. Így körvonalazódik  két új kongregáció felállításának a lehetősége. Az egyik a „Világiak, a Család és az Élet” kongregációja, mely a Pápai Család Tanácsból, a Világiak egyházi szerepét tárgyaló új intézményből születik meg, és ehhez társul még az Életvédő Pápai Akadémia. Ezek együttese immár kongregáció szintjén válaszol a három egymással összefüggő rész problémáira. Nyitott kérdés marad egy ilyen világiak-család-élet kongregáció vezetésének a kérdése. P. Lombardi – kérdésre válaszolva – kevésbé tartotta valószínűnek, hogy ezen új kongregáció vezetését egy laikusra bíznák.

A másik új kongregáció az Igazságosság és Béke, az Egészségügy valamint a Migránsok Pápai Tanácsainak,  továbbá a Karitász világának az összevonásából születik meg a terv szerint. Így a szegények gondozása a gyakorlati szolgáló-szeretet síkján, illetve az igazságosság kérdése egymás mellett, egymást erősítve jelentkezne, ugyancsak egy új kongregáció formájában. Semeraro püspök itt említette meg a teremtett világ védelmének fontos és sürgető témakörét ebben az összefüggésben.

A kúria sokrétű munkálatainak a koordinálása egyfajta moderátor szerepet jelentene, ami azonban  nem lenne valóságos új hivatal. Sokkal inkább az Államtitkárságnak kellene azt a funkciót magára vállalnia. Marcello Semeraro szinódusi püspök titkár végül a római kúria konstitúciójának reformja kapcsán megállapította, hogy egy, kánonjogászokból és teológusokból álló bizottság dolgozik az új konstitúció megteremtésén, melynek javaslatait eljuttatják az egyes püspökkari konferenciákhoz, a római dikasztériumokhoz és minden bíboroshoz. A visszajelzések, javaslatok kiértékelése és feldolgozása után az újabb tervezetet már a bíborosi bizottság elé terjesztik, a végső megfogalmazás megszerkesztésének a szándékával.

Forrás: Vatikáni Rádió